Interpretacja KIS: Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności zwolnione od tego podatku – sprzedaż i zakup kryptowaluty.

Czy Wnioskodawca w związku z opisanymi powyżej czynnościami będzie podatnikiem podatku od towarów i usług wykonującym czynności zwolnione przedmiotowo z tego podatku?

Czytaj >>

Interpretacja KIS: Skutki podatkowe nabycia kryptowalut za pośrednictwem giełdy?

Czy jeżeli podatnik dokona zakupu jednostek kryptowaluty poprzez Giełdę od anonimowego użytkownika tej giełdy, to czy taka czynność prawna podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnej

Czytaj >>

Interpretacja KIS: Czy wydobycie (nabycie pierwotne) kryptowalut skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, czy zamiana jednej kryptowaluty na drugą może skutkować powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz określenia sposobu ustalenia dochodu do opodatkowania na tej transakcji, sposób ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych sprzedaży kryptowaluty za walutę tradycyjną, czy uzyskanie kryptowalut metodą proof-of-stake podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, sposób ustalenia dochodu ze zbycia kryptowalut metodą proof-of-stake.

Czy wydobycie (nabycie pierwotne) kryptowalut skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

Czytaj >>

Interpretacja KIS: Zwolnienie od podatku sprzedaży kryptowaluty za waluty tradycyjne oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów bezpośrednio związanych z procesem wydobywania oraz sprzedaży kryptowaluty.

Czy sprzedaż kryptowaluty w zamian za waluty tradycyjne stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, która korzystać będzie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług?

Czytaj >>

Interpretacja KIS: Sposób opodatkowania transakcji polegających na nabywaniu i zbywaniu jednostek wirtualnych walut w zamian za waluty tradycyjne.

0115-KDIT1-1.4012.450.2018.2.MN Pismo z dnia 20 września 2018 roku. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1

Czytaj >>

Interpretacja KIS: Dokumentowanie transakcji nabycia i sprzedaży kryptowalut

Czy dopuszczalne jest dokumentowanie przychodu z tytułu obrotu kryptowalutami poprzez dokonanie wpisu w kolumnie 7 PKPiR zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie PKPiR oraz w oparciu o dowód wewnętrzny prezentujący dzienne zestawienie nieudokumentowanej fakturami sprzedaży jednostek kryptowalut?

Czytaj >>

Interpretacja KIS: Koszty uzyskania przychodów

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z wydobyciem, zakupem i sprzedażą kryptowalut, a zatem: koszty zakupu kryptowaluty, koszty prowizji ponoszonych z tytułu obrotu na giełdzie, koszt zakupu na potrzeby wydobycia sprzętu komputerowego, bądź koszt jego amortyzacji, jeżeli cena nabycia będzie wyższa niż 10 000,00 zł, koszty energii elektrycznej i inne mające związek z utrzymaniem komputerów?

Czytaj >>